Kalendariet – firningsdagar under veckan

Mikael Isacson. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2008, s. 730-731.

Under lång tid har vi i SPT påmints om att vi tillhör Guds folk och att det före oss har gått människor på trons väg. Det har skett bl.a. på de homiletiska sidorna där firningsdagar för veckan har angetts. Vardagsmässan och tidegärden är två platser där vi får erinra oss martyrer och helgon och be att deras förebild ska ”väcka oss till ett helgat liv, så att vi inte bara firar deras minne utan också följer dem i tro och goda gärningar” (Allhelgonadagens kollektbön).

Fortsätt läsa ”Kalendariet – firningsdagar under veckan”

Överväganden och vägval i aKF:s nya missale

Henrik Glamsjö, Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2008, s. 669-675.

Redaktionskommitteèn för arbetet med utgivandet av aKF:s nya missale, Mikael Löwegren, Mikael Isacson och Henrik Glamsjö, redogör här för principer och överväganden vid utarbetandet av aKF:s nya missale som utkommer till första söndagen i advent 2008 på Artos förlag.

 

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse har alltsedan grundandet arbetat för att konkret förnya gudstjänstlivet i Svenska kyrkan. Inte minst har detta skett genom utgivning av olika typer av liturgiskt material. Redan vid första styrelsemötet för den nybildade arbetsgemenskapen 1959 gavs i uppdrag åt Eric Segelberg, Harald Andersson och Per Janzon (sedermera Beskow) att utarbeta riktlinjer för ett rikare liturgisk gudstjänstliv inom ramen för 1942 års kyrkohandbok. Därefter har flera gudsjänstböcker publicerats på aKF:s initiativ. Senast i raden var Tidegärden. Kyrkans dagliga bön som utkom 1995 och som snabbt sålde slut på förstaupplagans 5 000 exemplar. Stor spridning har också det Missale som 1988 gavs ut med Christer Pahlmblad som redaktör (ofta kallat Noterias missale efter förlagsnamnet). När Svenska kyrkan 2002 fick en ny evangeliebok föranledde det aKF:s styrelse att tillsätta en kommitté att arbeta fram en efterföljare till detta missale. Arbete är nu slutfört, och i den här artikeln vill vi redogöra något för bakgrunden till det nya missale som utkommer till Första söndagen i advent, vad det innehåller och de överväganden som ligger bakom.

Fortsätt läsa ”Överväganden och vägval i aKF:s nya missale”

Att elevera eller inte elevera


M. Löwegren. Svensk pastoraltidskrift 2007, s. 280-281.

Nattvardsbönens återkomst

Återupptäckten av den teologiska rikedomen i fornkyrkan har öppnat nya dörrar i vår tid. Genom att man återvänt till den kristna liturgins gemensamma källor råder det idag, i varje fall på officiell nivå, en rätt påfallande internationell konsensus om vad en nattvardsbön är och hur den bör se ut. Det allra tydligare uttrycket för denna liturgiska och ekumeniska överensstämmelse ser vi i Kyrkornas världsråds viktiga BEM-dokument (Baptism, Eucharist and Ministry) från 1982.[1]

Fortsätt läsa ”Att elevera eller inte elevera”

En rikedom av nattvardsmotiv. En kort replik till Jonas Nilsson

H. Glamsjö, M. Isacson & M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2007, s. 215.

Det gläder oss att ett samtal nu kommit igång om mässans teologi och praxis. I ett inlägg i SPT 7/2007 skriver Jonas Nilsson skriver att ”i 13 av kyrkohandbokens 14 postkommunionsböner förs tacksägelsetanken uttryckligen fram. I Noterias missale och ännu revisionskommitténs arbete är förhållandet 11 av 75. När bönerna över gåvorna så ensidigt lyfter fram en bön om att Gud ville använda våra offer i mässan, och därpå sammanfattar förståelsen primärt i böner om att denna handling någon gång ska bära frukt undergrävs västkyrklig reformatorisk insikt i att Guds frälsning gäller här och nu, emottaget i sakramentet.”

Fortsätt läsa ”En rikedom av nattvardsmotiv. En kort replik till Jonas Nilsson”

Åminnelsen i mässan – en replik till Johan Herbertsson

Henrik Glamsjö, Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2007, s. 114-115.

Johan Herbertsson har i SPT 3/2007 kommit med några synpunkter på den artikel där vi – som en replik till Bengt Hägglund – diskuterar relationen mellan Kristi offer på Golgata och mässan som offer.

Fortsätt läsa ”Åminnelsen i mässan – en replik till Johan Herbertsson”

Ytterligare om begreppet offer i liturgin

Henrik Glamsjö, Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2006, s. 750-751.

Professor Bengt Hägglund skriver i SPT 22/2006 kring om och hur man kan – eller inte kan – använda begreppet ”offer” i samband med nattvarden. Artikeln är skriven med anledning av det preliminära material som kontinuerligt publicerats i SPT från aKF:s revision av det s.k. Noterias missale. Ett samtal mellan Hägglund och oss som har uppdraget att revidera missalet har också förts kring denna fråga.

Vi gläder oss över att Bengt Hägglund hörsammat vår inbjudan att komma med synpunkter på vårt material. Hans frågor är naturligtvis viktiga och vi vill här ge ett svar på dem, utan att i gå i svaromål i enskilda detaljer.

Fortsätt läsa ”Ytterligare om begreppet offer i liturgin”

Den homiletiska sidans Ingresser kyrkoåret 2006

Henrik Glamsjö, Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2007, s. 671-675.

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse reviderar f.n. sitt missale (”Noterias missale”). Texter och böner för de enskilda söndagarna har i ett första skede reviderats och kompletterats.  Under det kommande kyrkoåret kommer detta material att publiceras och kommenteras i SPT. En tredje serie kollektböner har bl.a. utarbetats liksom böner över gåvorna för varje söndag. Revisionskommittén kommenterar här hur materialet kan användas och redogör för sina  ställningstagande – inte minst när det gäller evangeliebokens kollektböner. Arbetet finansieras delvis genom bidrag från Eric Segelbergs fond för liturigivetenskaplig forskning.

Fortsätt läsa ”Den homiletiska sidans Ingresser kyrkoåret 2006”

Om ”Mänsklig gudstjänst” (recension)

M. Löwegren, Recension av Martin Modéus, Mänsklig gudstjänst. Om gudstjänsten som relation och rit. Stockholm: Verbum 2005. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2005, s. 668-670.

”Hur får vi rum att vara människor i gudstjänsten, och hur ska vi göra för att gudstjänsten skall bli mänsklig?” är frågan som ligger i botten på Martin Modéus prästmötesavhandling för Stockholms stift, Mänsklig gudstjänst. Om gudstjänsten som relation och rit. Modéus är prästvigd för Växjö stift – jag minns honom själv från mina år i Kyrkans Ungdom – men arbetar sedan ganska många år i Stockholm, på senare tid som stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling.

Fortsätt läsa ”Om ”Mänsklig gudstjänst” (recension)”

Om förslaget till ”En liten bönbok” (recension)

Mikael Isacson. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2005, s. 42-45.

För knappt fem år sedan sändes ett förslag på Hjärtats samtal. En liten bönbok ut på remiss tillsammans med förslag till kyrkohandbok och evangeliebok. Kritiken var på vissa punkter mycket skarp. Bland mycket annat kritiserades det s.k. inklusiva språket, att det kristologiska perspektivet var svagt, att bönerna var pratiga, att många böner blev alltför privata och individualistiska och inte avsedda för kyrkans gemensamma bön.

En ny version av En liten bönbok har nu sänts ut på remiss. Det ska sägas till kommitténs heder att de lyckats betydligt bättre än sina företrädare. Språket i flertalet böner är stringent och torde fungera i såväl en enskild andakt som i en offentlig gudstjänst.

Fortsätt läsa ”Om förslaget till ”En liten bönbok” (recension)”

Om psaltaren i gudstjänsten – ett brev till min prost

Mikael Isacson. Publicerad i Svensk Pastoraltidskrift 2004, s. 627–628

Käre Lennart! På ett kontraktskonvent för en tid sedan uttryckte Du Din stora glädje över att det i evangelieboken finns en psaltarpsalm för varje söndag. Tillåt mig att stämma in i Din glädje och ge evangeliebokskommittén all heder för detta nytillskott. Vid konventet sa Du också att ni i Din församling inte riktigt visste vad ni skulle använda psaltarpsalmen till. Jag vill därför skriva till dig och ge mitt svar.

Fortsätt läsa ”Om psaltaren i gudstjänsten – ett brev till min prost”