Förminska inte kritiken

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Kyrkans tidning den 29 september 2016.

”Förminska inte kritiken. Var öppen från start och lägga alla korten på bordet.” Det rådet ger Karin Tengby från Röda korset Svenska kyrkan när det gäller krishantering (Kyrkans Tidning 15/9). Rådet är i högsta grad aktuellt när det gäller arbetet med kyrkohandboken.

Vi har med intresse läst sammanställningen av handboksremissen. Mest intressant är inte vad som står, utan vad som inte framkommer eller bara redovisas kortfattat.

Bara 55% av kyrkoråden har besvarat remissen. Men det saknas en analys i sammanställningen varför så många valt att avstå. Man kan fråga sig om kyrkoråden/kyrkoherden är helt ointresserade av dessa frågor? Är man sig själva nog och utan intresse för vad som händer på nationell nivå? I ett svar skrivs att man själva ”jobbat med vår mässordning under sista året och det ska nu utvärderas” som skäl varför man avstått att besvara enkäten. Eller menar sig många församlingar inte ha tid och resurser att besvara en sådan här enkät och tycker det är meningslöst, eftersom man utgår från att kyrkokansliet ändå inte lyssnar till ens synpunkter?

Fortsätt läsa ”Förminska inte kritiken”

Handboken: Vill Svenska kyrkan vara en allmännelig kyrka?

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Kyrkans tidnings webbupplaga 2 juni 2016. Därefter även återgiven i Svensk Pastoraltidskrift 2016, s. 428-429, då med sin ursprungliga rubrik: ”Kyrkohandboken — en katolsk liturgi för en katolsk kyrka?”.

Den pågående handboksdebatten är närmast oöverskådlig. Flera viktiga parallella frågor diskuteras samtidigt och sidoskotten är många. Vad är egentligen kärnan i denna debatt? Maria Eckerdals nyligen framlagda doktorsavhandling visar vad handboksstriden i grunden gäller.

Fortsätt läsa ”Handboken: Vill Svenska kyrkan vara en allmännelig kyrka?”

Handboken: Alla översättningar lämpar sig inte i liturgin

Mikael Isacson. Kyrkans Tidnings webbupplaga 27 maj 2016.

Ärkebiskopen har svarat på Svenska Akademiens remissvar på förslaget till ny kyrkohandbok. I hennes svar – inte minst i resonemanget hur välsignelsen ska formuleras – kan man få intrycket, att det är nödvändigt att förslaget följer de ordalydelser som finns i Bibel 2000 och att det är bibelkommissionen som bestämt hur delar av förslaget ska vara. Så är inte fallet, vilket också tydligt framgår i handboksförslaget.

Fortsätt läsa ”Handboken: Alla översättningar lämpar sig inte i liturgin”

Tredje gången gillt? III Kyrkohandboksförslaget 2016 (3/3)

Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Publicerad i SPT 2016.
Här finns en PDF-fil med alla tre artiklarna.

Kyrkohandböcker är försiktiga till sin natur. De går knappast i bräschen för en utveckling utan legitimerar snarare rådande praxis. Mot den bakgrunden måste handboksförslaget (HBF 16) läsas. Dess bredd och spretighet säger inte i första hand något om hur framtidens gudstjänst kommer att vara, utan hur Svenska kyrkans gudstjänstliv ser ut i dag. Med den utgångspunkten vill vi i denna avslutande artikel kring handboksförslaget ta upp vissa övergripande frågeställningar.

Fortsätt läsa ”Tredje gången gillt? III Kyrkohandboksförslaget 2016 (3/3)”

Svenska kyrkan sågar av grenen de sitter på

Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Publicerad i Dagen 25 april 2016.

Den kristna bekännelsen bryts sedan några decennier ner ”inifrån Svenska kyrkan själv”, skrev prästen Bo Brander (Dagen 5 april).

Tendenserna är desamma bland protestantiska kyrkor i västvärlden. Brander ser ett paradigmskifte som innebär att personen och namnet Jesus bleknar bort och ersätts av det mer allmänna ”Gud”.

Samma tendenser är tydliga i det förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan, som just nu är ute på remiss. Påfallande ofta används där det mer opersonliga ”Gud” för att undvika ett ”han” eller ”Herre”.

Fortsätt läsa ”Svenska kyrkan sågar av grenen de sitter på”

Tredje gången gillt? II Kyrkohandboksförslaget – Måltiden (2/3)

Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Publicerad i SPT 2016.
Här finns en PDF-fil med alla tre artiklarna.

Måltiden

Liturgireformer i många olika samfund under andra hälften av 1900-talet låter måltidsdelen av mässan formas efter skeendet i instiftelseorden: Jesus tog, tackade, bröt och gav. Denna tankegång finns också i HB 86 och i handboksförslaget. På några punkter skulle det kunna uttryckas tydligare: ”Tackade” motsvaras såväl i gällande handbok som i HBF 16 av tre moment: Lovsägelsen, Helig/Sanctus och Nattvardsbön. Att den eukaristiska bönen (nattvardsbönen) är en enda sammanhängande bön skulle kunna tydliggöras dels genom att låta Lovsägelsen och Helig/Sanctus vara obligatoriska moment i alla mässor, dels genom att dessa moment samlades under en enda rubrik – Nattvardsbönen – med tre underrubriker. Så skedde t.ex. i HBF 00. Det skulle även vara en fördel om de tre momenten Brödsbrytelse, Fridshälsning och O Guds Lamm (”Bröt”) fördes samman under en rubrik, lämpligen benämnd Brödsbrytelse och fridshälsning, samt om Bönen efter kommunionen fördes in under rubriken Kommunionen (”Gav”).

Fortsätt läsa ”Tredje gången gillt? II Kyrkohandboksförslaget – Måltiden (2/3)”

Tredje gången gillt? Kyrkohandboksförslaget 2016 (1/3)

Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Publicerad i SPT 2016.
Här finns en PDF-fil med alla tre artiklarna.

”Tredje gången gillt!” skulle kunna vara slogan för det senaste handboksförslaget, som nu är ute på remiss. Ett första förslag kom 2000 (HBF 00); det sågades av remissinstanserna. Ett andra kom 2012 (HBF 12). Och det vi nu ser – HBF 16 – är en revision av HBF 12.

I två artiklar belyser vi förslaget i detalj vad gäller ordningen för högmässa, mässa och gudstjänst. I en tredje artikel berör vi mer övergripande frågor som handboksförslaget för med sig. Det är oundvikligt att vi på vissa punkter upprepar oss från vad vi tidigare har skrivit (SPT 2012, nr 22–25). För den som arbetar med remissvar rekommenderas också Christer Pahlmblads Mässa för enhetens skull.

Fortsätt läsa ”Tredje gången gillt? Kyrkohandboksförslaget 2016 (1/3)”

Tungt inlägg i handboksdebatten. Om Christer Pahlmblads Mässa för enhetens skull

Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2015, s. 357-360. Anmälan av Christer Pahlmblad, Mässa för enhetens skull: kommentarer och förslag till en reviderad mässordning för Svenska kyrkan (Artos 2014).

Kyrkohandboksförslaget från 2012 ställer frågan på sin spets: finns egentligen Svenska kyrkan längre? Som ett slags koncern med gemensam logga och standardiserade hemsidor, ja – men som andlig gemenskap?

Förslaget innehåller en sådan mängd varianter för mässan att ett gemensamt gudstjänstliv inte längre är möjligt. Vilka moment som skall vara med och hur de utformas skiftar i så hög grad att varje församling kommer att ha sin egen ordning. Skulle förslaget antas, i mer eller mindre bearbetat skick, försvinner ett av de sista gemensamma banden i Svenska kyrkan.

Christer Pahlmblad har med detta som ansatspunkt skrivit Mässa för enhetens skull. Det är en liten skrift, på totalt 89 sidor, men den utgör det i särklass tyngsta inlägget i handboksdebatten hittills. Här finns dels principiella resonemang, dels ett komplett förslag till en reviderad mässordning för Svenska kyrkan. SPT uppmärksammade boken i sin ledare för ett tag sedan (9/2015), men i övrigt har den redan alltför länge inte rönt berättigad uppmärksamhet.

Fortsätt läsa ”Tungt inlägg i handboksdebatten. Om Christer Pahlmblads Mässa för enhetens skull”

Framtidens gudstjänst?

Mikael Isacson. Recension av Stephan Borgehammar (red.) Framtidens gudstjänst? Kyrkohandboksförslaget granskat (Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 89)  Artos & Norma, Skellefteå, 2014, s 264. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2015, s. 75ff.

Framtidegetxinfons gudstjänst! Om det används som slagord för kyrkohandboksförslaget, tycks entusiasmen måttlig. Vass kritik har framförts i inomkyrklig media och rikstäckande morgontidningar, från församlingar och sekulära remissinstanser. Kritiken gäller särskilt kyrkomusiken, men även dopordningen. Framtidens gudstjänst. Som uttryck för att förslaget blir antaget som kyrkohandbok – fast med vissa, smärre förändringar – torde det däremot vara ett realistisk uttalande.

Fortsätt läsa ”Framtidens gudstjänst?”

Dra i nödbromsen

Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Publicerad i Kyrkans tidning, 30 okt 2014.

I debatten om ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan har förslaget kallats historielöst. Andra inlägg har kritiserat bristen på sakkunskap och kompetens hos dem som arbetat fram den nya gudstjänstordningen.

Man har också pekat på den uppenbara oviljan från officiellt håll att ta in de kritiska röster som verkligen inte saknats.

Denna historielöshet, brist på kompetens och ovilja att ta in kritik är fenomen som bildar ett mönster.

Den underliggande grund­orsaken är Svenska kyrkans tilltagande självtillräcklighet. ­Oförmågan att lyssna till den stora kyrkliga traditionen och de andra kyrkorna över världen öppnar fältet för rent subjektivt tyckande.

Fortsätt läsa ”Dra i nödbromsen”